Home » Privacyreglement

Privacyreglement

In het privacyreglement van Ergotherapiepraktijk Remmerswaal wordt beschreven hoe uw ergotherapeut omgaat met het verzamelen en beheren van uw administratieve en medische gegevens. Deze gegevens worden geregistreerd om u optimale zorg te kunnen bieden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, is vanaf mei 2018 op de registratie van deze gegevens van toepassing. De AVG bevat regels over het type gegevens dat uw ergotherapeut mag registreren. Ook zijn er regels over het doel van de registratie, het beheren van de gegevens en het recht tot inzage van uw dossier.

 

Privacyreglement

Registratie en beheer van uw gegevens en medisch dossier      

Uw ergotherapeut is verplicht te voldoen aan de eisen voor verslaglegging op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit is tevens noodzakelijk om uw behandelingen te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor worden uw naam, adres, woonplaats, BSN-nummer, geboortedatum, contactgegevens en het documentnummer van een geldig legitimatiebewijs opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Verder zullen de door u verstrekte medische gegevens in uw dossier worden opgenomen.

Naast uw ergotherapeut hebben eventuele waarnemers en stagiaires binnen de praktijk toegang tot uw gegevens en dossier. Deze personen hebben alle geheimhoudingsplicht.

Informatie over uw medische situatie en de behandeling zal enkel aan derden (bij u betrokken zorgverleners of familie) worden verstrekt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De gegevens worden verwerkt in een elektronisch patiëntendossier. Uw ergotherapeut maakt hiervoor gebruik van Evry-software (https://evry.nl) voor de registratie van uw gegevens en het medisch dossier. Declaraties worden via Vecozo (https://vecozo.nl) met uw zorgverzekering uitgewisseld. Vecozo biedt hiervoor een veilige digitale omgeving.

Ergotherapiepraktijk Remmerswaal heeft een verwerkersovereenkomst met Zorgdomein, Evry, Hostnet en Vecozo. Allen leveren hun diensten volgens de AVG.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die over u zijn vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier. Indien u het niet met deze gegevens eens bent, kunt u schriftelijk vragen om aanpassing of verwijdering van deze gegevens.

De ergotherapeut is verplicht uw gegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren. Dit geldt voor schriftelijke en digitale informatie. Daarna wordt het dossier verwijderd.

Communicatie                                                                                         

Naast telefonisch en schriftelijk contact kan er met uw toestemming gebruik worden gemaakt van email of WhatsApp om met u te communiceren. Met andere zorgverleners wordt op beveiligde wijze gecommuniceerd via Zorgdomein of Sillo. Alleen indien een andere zorgverlener deze systemen niet gebruikt, kan er via e-mail gecommuniceerd worden. Hierbij zal er zoveel mogelijk gebruikt worden van versleuteling van de gegevens of e-mails.

Uw huisarts en/ of specialist ontvangt, met uw toestemming, tijdens of na afronding van de behandeling een schriftelijke rapportage met hierin de ergotherapeutische behandeldoelen en bevindingen. Indien mogelijk wordt deze rapportage via een beveiligde wijze digitaal verstuurd.

De ergotherapeut kan tijdens de behandeling een aanvraag voor u starten of begeleiden voor het verkrijgen van (hulp)middelen, aanpassingen en/ of voorzieningen. Met uw toestemming deelt uw ergotherapeut de voor dat doel noodzakelijke (medische) gegevens met de gemeente, zorgverzekeraar, zorgverlener of de betreffende leverancier.

Website                                                                                                                       

De website https://ergotherapieremmerswaal.nl wordt gehost door Hostnet (https://hostnet.nl). Op deze website wordt geen informatie opgeslagen of bewaard. U kunt zich via de website aanmelden voor ergotherapie. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact met u op te nemen.

Klachtenregeling                                                                                   

U bent eerder behandeld of wordt behandeld door een ergotherapeut. Hopelijk heeft u gemerkt dat de ergotherapeut al het mogelijke heeft gedaan om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de manier waarop uw ergotherapeut met u, uw gegevens of uw behandeling omgaat. U kunt uw klacht of opmerkingen eerst met de behandelend ergotherapeut delen, dit kan mondeling of per e-mail via info@ergotherapieremmerswaal.nl.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgepakt of opgelost dan kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland of het Klachtenloket Paramedici.

Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen. Voor meer informatie en de regionale adviespunten: https://zorgbelang-nederland.nl

Heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: https://klachtenloketparamedici.nl

Datalekken                                                                                                       

Sinds 2016 geldt er een meldplicht bij datalekken. U kunt een datalek melden bij uw ergotherapeut via e-mail info@ergotherapieremmerswaal.nl of telefonisch 06 82002771. De datalekken worden door ons geregistreerd en indien nodig besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over dit privacyreglement of de registratie en het beheer van uw gegevens en medisch dossier kunt u terecht bij Maaike Remmerswaal via info@ergotherapieremmerswaal.nl of 06 82002771.

 

Ergotherapiepraktijk Remmerswaal, mei 2018