Wanneer ergotherapie?


Ergotherapie kan om vele redenen worden ingezet. Het zelfstandig en naar een zo groot mogelijke tevredenheid uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten staat bij de ergotherapie centraal. Hieronder staan enkele voorbeelden van de inzet van de ergotherapeut beschreven. 

Ergotherapie en de ziekte van Parkinson


De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit komt bijvoorbeeld door problemen in het bewegen, vermoeidheid, traagheid en vergeetachtigheid.


Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van de ziekte. De ergotherapeut geeft adviezen en training zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in dagelijkse situaties thuis, of op het werk.


ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Er wordt nauw samen gewerkt met de andere zorgverleners in de regio, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert. Ergotherapeut Maaike Remmerswaal is aangesloten bij ParkinsonNet.


Meer informatie over ParkinsonNet is te vinden via ParkinsonNet.

Ergotherapie en sensorische integratie


Als gevolg van een ziekte, overbelasting of ongeval kan er een verstoring in onze sensorische informatieverwerking ontstaan. 

 

Veelvoorkomende klachten bij zo’n verstoring zijn:

 • duizelig of misselijk zijn;
 • drukte en beweging in de omgeving als onprettig ervaren;
 • last hebben van licht of geluid;
 • aanrakingen als pijnlijk of onprettig ervaren;
 • een slechte concentratie hebben of moeilijk kunnen focussen;
 • moeite hebben met dubbeltaken;
 • niet tegen stress of drukte kunnen;
 • sneller vermoeid zijn of langer moeten herstellen;
 • het gevoel ervaren van mist in het hoofd of onbalans in het lichaam.


Allemaal klachten die duidelijk kunnen maken de sensorische integratie niet goed verloopt.


Een ergotherapeut die geschoold is in de behandeling van sensorische integratieproblemen bij volwassenen kan door middel van een intakegesprek en het afnemen van een sensorische integratie test samen met u bekijken of de klachten inderdaad door problemen in de zintuigelijke prikkelverwerking komen. Hiervoor gebruiken wij de ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment). Indien u hiervoor in aanmerking komt, kan er gestart worden met behandeling volgens het ASITT-protocol.

 

 Het doel van sensorische integratietherapie is dat u anders leert omgaan met de klachten en dat er meer inzicht komt in het proces van sensorische informatieverwerking. Er wordt gebruik gemaakt van compensatiestrategieën en gewenningsoefeningen met als doel dat u de prikkels beter leert reguleren.


U leert hoe u invloed kunt uitoefenen op de prikkels die binnenkomen en hoe u die belastende prikkels beter kunt managen. Door de gewenningsoefeningen wordt de verstoring in het proces van  sensorische informatieverwerking minder. De klachten nemen af en u merkt dat u de eigen regie over het dagelijks handelen terug krijgt.


Meer informatie is te lezen op ASITT.

 


Ergotherapie en oncologie


De diagnose kanker zet in één keer het leven op zijn kop. Alles draait ineens om behandelingen, medische afspraken en zorgen voor een zo goed mogelijk herstel. Er verandert een hoop in het dagelijks leven van jou en jouw omgeving.


Door vermoeidheid, pijn, cognitieve klachten en een verminderde mobiliteit kun je dagelijkse handelingen mogelijk niet uitvoeren zoals je deze gewend bent te doen. Het kan moeite kosten om het normale leven weer op te pakken en op te bouwen. 


De ergotherapeut begeleidt in elke fase door mee te denken over praktische verbeteringen, het zoeken naar  een goede energiebalans, de inzet van hulpmiddelen gericht op vermindering van pijn, het vergroten van de mobiliteit of het vergroten van de zelfredzaamheid.

Soms zijn concrete oplossingen mogelijk maar het kan ook gaan om het dragelijker maken van de ziekte of het begeleiden van herstel.


De ergotherapeut kan een rol spelen bij het herstel door te adviseren over een goede verdeling van energie over de dag. We helpen de cliënt bij het vinden van de grenzen (de belastbaarheid) en bepalen samen wat een activiteit kost of oplevert (de belasting). We maken energie en het gebruik hiervan inzichtelijk. Een belangrijke basis voor het opbouwen van dagelijkse activiteiten. Activiteiten als zelfzorg en huishouden maar op de lange termijn ook het terugkeren naar werk of opbouw van sociale activiteiten.


We zijn er voor de cliënt maar zeker ook voor de mantelzorgers of andere betrokkenen. We adviseren over dagstructuur, praktische mogelijkheden of hulpmiddelen om iemand goed te kunnen verzorgen of verplaatsen en begeleiden de aanvragen voor hulp of voorzieningen.   

 

Samen bepalen we tijdens de behandeling op welke manier ondersteuning, voorlichting of praktische hulp mogelijk en gewenst is. 


Ergotherapie en werkplekadvies


Een geschikte werkplek is van groot belang. Het voorkomt klachten en zorgt ervoor dat we ons werk op een prettige manier kunnen uitvoeren. Een goede werkhouding, de werkomgeving maar zeker ook het gebruik van geschikte meubels en apparatuur zijn hiervoor een voorwaarde.


Samen bekijken we de werkplek (op de werkvloer of thuis) en bespreken we mogelijke verbeteringen of aanpassingen passend bij jouw situatie.


Een werkplekadvies kan preventief plaats vinden of bij reeds aanwezige klachten. 

Ergotherapie en (post) COVID


Sommige mensen houden na Covid langdurige en soms ernstige klachten. Soms zijn die klachten meteen merkbaar, zoals hoofdpijn, het verlies van reuk of smaak, het verlies van kracht of longproblemen. Er kunnen echter ook andere klachten ontstaan, zoals vermoeid zijn of problemen hebben met de prikkelverwerking, het geheugen of concentratie.


Als je merkt dat het lastig is om dagelijkse activiteiten (weer) op te pakken, dan kan ergotherapie helpen. Bijvoorbeeld als douchen, huishoudelijke activiteiten, een boodschap doen, op visite gaan of werk veel energie bijven vragen. 


Van groot belang is energiemanagement. Hoe ga je om met jouw energie? Hoe kun je voor jezelf grenzen stellen en deze ook bewaken? Wanneer je jezelf teveel belast blijf je vermoeid en gaat het herstel minder snel. De vermoeidheid kan juist toenemen. 


Daarnaast kunnen ook adviezen gericht op houding en bewegen, (het voorkomen van) decubitus, het trainen van arm en hand, werkhervatting, (tijdelijk) gebruik van hulpmiddelen, cognitieve problemen en omgaan met overprikkeling onderdeel zijn van de behandeling. 


Samen zoeken we naar een goede balans om herstel en vooruitgang mogelijk te maken. 


Ergotherapie en dementie


Dementie is van grote invloed op het dagelijks leven. De ergotherapeut behandelt met als doel het zo zelfstandig en veilig mogelijk uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Veel mensen met dementie wonen thuis dankzij de hulp van mantelzorgers. Het betrekken van de sociale omgeving is daarom van essentieel belang.


De behandeling vindt aan huis plaats, omdat mensen  met dementie veelal moeite hebben met het generaliseren van vaardigheden naar verschillende situaties en anderzijds vanwege de betere zichtbaarheid van beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.


De ergotherapeut heeft contact met huisartsen, ouderenadviseurs, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en geriaters in de regio, waardoor zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.


Ergotherapeut Maaike Remmerswaal is opgeleid om te werken via de EDOMAH-richtlijn. Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Meer informatie over het EDOMAH-programma is te lezen op EDOMAH.


Voor meer informatie over dementie kunt u een Alzheimercafé bezoeken. Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland. Het is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Meer informatie over Alzheimer of het Alzheimercafé is te lezen op Alzheimer Nederland.Ergotherapie en valpreventie


Met de toenemende vergrijzing is het steeds meer gewenst dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Jaarlijks worden echter veel ouderen na een val opgenomen in het verpleeg- of verzorgingshuis. Door ouderen en hun naasten te wijzen op een veilige manier van handelen en een veilige inrichting van de leefomgeving kan vallen vaak worden voorkomen. De ergotherapeut is bekend met mogelijke valrisico’s en biedt zowel preventief als bij bestaande valproblematiek een passend advies of behandeling aan.


Ik werk samen met andere hulpverleners in uw gemeente met als doel het vallen tegen te gaan en de valrisico’s te beperken.

Ergotherapie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of beroerte kan niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaan. Er kunnen klachten zijn als een lichamelijke beperking, vermoeidheid, verandering van gedrag,  geheugenverlies of concentratieproblemen. Dit kan gevolgen hebben voor de activiteiten in het dagelijks leven zoals wassen, aankleden, het koken van een maaltijd, werken, op visite gaan of het doen van een boodschap.

 

Een ergotherapeut kan helpen bij het leren omgaan met deze veranderingen. Met als doel het vergroten van de eigen mogelijkheden kijken wij naar wat iemand zelf (weer) kan en we  zoeken naar mogelijkheden om problemen aan te pakken en te verminderen.

 

Dit doen we door handelingen te oefenen, andere strategieën aan te leren of door het aanpassen van een activiteit door de inzet van een hulpmiddel of aanpassing. Ook geven we voorlichting over het omgaan met NAH aan de client, mantelzorger en naaste omgeving.

 

De ergotherapeut kan u helpen om de zelfstandigheid en tevredenheid over het eigen dagelijks leven te vergroten.

Ergotherapie en reumatische klachten


Door reumatische klachten kan het moeilijk zijn om handelingen op de gebruikelijke manier uit te blijven voeren. Handelingen kunnen als belastend en/ of pijnlijk ervaren worden.  


De ergotherapeut kan adviezen geven over hoe dagelijkse belastende activiteiten beter uitgevoerd kunnen worden. Ook begeleiden we bij het zo efficiënt mogelijk verdelen van de energie en kracht over de dag. Hierbij kun je denken aan:

 • het zo goed mogelijk verdelen van belasting op de gewrichten;
 • het zoeken naar een goede balans tussen activiteiten en rust;
 • het omgaan met pijnklachten;
 • het verstandig leren plannen van week/dagactiviteiten;
 • advies over het gebruik van (hulp)middelen;
 • advisering rondom het aanmeten en dragen van spalken.


Een ergotherapeut kan helpen bij het leren omgaan met de reumatische klachten en vergergering van de beperkingen tegen gaan.